среда, 17. март 2021.

"Tvoje mišljenje nam je važno" - nagradni konkurs Internet prodaja guma

 ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je INTERNET PRODAJA GUMA DOO Subotica, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, PIB: 107219509, MB: 20757922 (u daljem tekstu: „Organizator”).

NAZIV I VREME TRAJANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „TVOJE MIŠLJENJE NAM JE VAŽNO“ u daljem tekstu: Konkurs. Konkurs se organizuje i sprovodi putem web sajta  www.internet-prodaja-guma.com, Facebook stranice Internet Prodaja Guma i Instagram stranice internetprodajaguma.  Konkurs se organizuje u periodu od 08.03.2021.godine  od 00:00 do 09.05.2021.godine zaključno sa 23:59:59.  Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

USLOVI ZA UČEŠĆE I SAGLASNOST SA PRAVILIMA KONKURSA

Pravo učešća na Konkursu imaju svi punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji na sajtu www.internet-prodaja-guma.com/kontakt.html, putem Facebook stranice Internet Prodaja Guma ili Instagram stranice internetprodajaguma  u okviru kontakt forme odgovore  na pitanje: „Zašto volim da kupujem na sajtu Internet Prodaja Guma?“  Učešće na konkursu nije uslovljeno kupovinom robe. Pri popunjavanju forme, učesnik je dužan da ostavi sledeće podakte: ime i prezime i e-mail adresu putem koje će dobitnici kasnije biti kontaktrani. Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način  učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici Konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.  Učestvujući na Konkursu, učešćem prihvataju i saglasni su sa navedenim pravilima.

DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Ukoliko se posumnja da neko od Učesnika ne poštuje pravila i uslove Konkursa ili da pokušava na bilo koji način da zloupotrebi učešće na Konkursu, Organizator zadržava pravo da tog Učesnika diskvalifikuje.

NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITNIKA

Komisija odabrana od strane organizatora će odabrati i rangirati 50 najkreativnih odgovora koji će u skladu sa rangom, osvojiti pripadajuće nagrade. Nakon završetka glasanja, Organizator će objaviti imena dobitnika i pobedničke testove na svojoj Facebook stranici Internet Prodaja Guma i Instagram stranici internetprodajaguma, u roku od 5 radnih dana od dana završetka Konkursa, odnosno najkasnije do 14.05.2021.godine. Dobitnici nagrada su dužni da Organizatoru dostave svoje podatke (ime i prezime, adresu i kontakt telefon) na e-mail adresu logistika@ipg.rs u roku od 3 dana, odnosno do 17.05.2021.godine. Organizator će dobitnicima dostaviti nagrade  na adresu koju su dostavili.  U slučaju da neko od dobitnika nagrada ne dostavi potrebne podatke u ostavljenom roku, nagrada se dodeljuje prvom sledećem rangiranom učesniku konkursa. Ukoliko dobitnici nagrada postupe suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruže potrebne podatke, u za to predviđenom roku, Organizator nije u obavezi da im uruči nagradu.

NAGRADE

Učesnici Konkursa mogu osvojiti sledeće nagrade:

  • 1 x televizor za osvojeno 1. mesto na Konkursu

    Samsung UE 55TU7172 Veličina 55&", 3840 x 2160 - Samsung UE 55TU7172. Cena:cca 60.000,00

  • 1 x električni trotinet za osvojeno 2. mesto na Konkursu

    RING Električni trotinet RX2. Cena: cca 40.000,00

  • 2x Rasmux ranaca, za osvojeno 3. i 4. mesto na Konkursu

    Vodootporan ripstop ruksak, uključujući uklonjivi solarni panel sa USB priključkom za punjač. Cena: cca 13.000,00

  • 46 x majica kratkih rukava sa logom IPG

Slanje nagrada na adresu dobitnika izvršiće se posredstvom Bex kurirske službe.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Organizator Konkursa u svojstvu rukovaoca ličnim podacima, a u svrhu organizovanja istog, prikuplja sledeće lične podatke učesnika u nagradnom konkurs: ime i prezime,  adresu, broj telefona, e-mail adresu i odgovor na pitanje konkursa koji je učesnik poslao. Svi učesnici imaju pravo na uvid i ispravljanje podataka kao i prigovor na obradu podataka, kao i  pravo na brisanje podataka i ograničenje obrade koji se odnose na učesnika, kao i sva ostala prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pomenuta prava učesnik može ostvariti slanjem zahteva na email adresu: logistika@ipg.rs  Obrada  ličnih podataka učesnika konkursa od strane Organizatora konkursa neophodna je  radi ispunjenja obaveza koje organizator preuzima na sebe ovim konkursom, te nedavanje  navedenih ličnih podatka ima za posledicu gubitak prava na učešće u Konkursu, odnosno gubitak prava na osvajanje nagrade. Dostavljeni podaci o ličnosti će se koristiti u svrhu slanja obaveštenja dobitnicima  Konkursa o osvojenim nagradama, kao i radi dostavljanja nagrada na  adresu dobitnika.  Podaci o ličnosti  učesnika nagradnog konkursa  biće u potpunosti izbrisani iz svih zbirki Organizatora konkursa najkasnije u roku od 6  meseci od završetka nagradnog konkursa.

PUBLICITET

Učešćem u Konkursu, učesnici su saglasni da se njihov tekst (odgovor na pitanje zašto volim da kupujem na sajtu IPG) i određeni lični podaci kao što su ime i prezime, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti  bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez bilo kakve naknade.

PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora o čemu će Učesnici bez odlaganja biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook stranici Internet Prodaja Guma i Instagram strane internetprodajaguma.

IZMENA PRAVILA i USLOVA KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna pravila i uslova Konkursa, uz obavezu da blagovremeno o tome obavesti Učesnike.

0 Коментари:

Постави коментар

Пријавите се на Објављивање коментара [Atom]

<< Почетна